Skip Navigation LinksCARE-vi

CARE LA Logo and image of two women

California Regional Exposure (CARE) Study

Trong cơ thể quý vị có những hóa chất có thể làm tổn hại sức khỏe của quý vị không?

Tham gia Nghiên Cứu CARE để tìm hiểu về:

  • Chất thạch tín, chì, thủy ngân và các hóa chất khác trong cơ thể quý vị.
  • Kết quả cá nhân của quý vị
  • Những việc mà quý vị và gia đình quý vị có thể thực hiện để giúp giảm bớt tiếp xúc với những hóa chất này

Biomonitoring California thực hiện nghiên cứu này để đo lường và so sánh các hóa chất trong con người trên toàn tiểu bang, bắt đầu tại Quận LA. Thông tin này sẽ hỗ trợ những nỗ lực nhằm giảm bớt việc tiếp xúc với hóa chất cho người dân California và cải thiện sức khỏe cộng đổng.

Truy cập trang mạng của chúng tôi và điền một bản khảo sát 2 phút để cho chúng tôi biết quý vị muốn tham gia.

​​
Việc tham gia của tôi bao gồm những gì?
Quý vị sẽ được yêu cầu trả lời một bản khảo sát ngắn, cung cấp một mẫu nước tiểu và được lấy một lượng máu nhỏ—khoảng cùng số lượng mà quý vị được lấy tại một lần khám với bác sĩ. Việc lấy mẫu sẽ được sắp xếp tại địa điểm thuận tiện thuộc Quận LA. Quý vị cũng sẽ nhận được một thẻ quà tặng $20.
​​ ​​ ​​​​Biomonitoring California Logo
Page Last Updated :